Konsultacja psychologiczna

Konsultacja jest oceną stanu psychicznego pacjenta. Efektem konsultacji jest diagnoza oparta o standaryzowane testy psychologiczne (testy osobowości, ocena funkcji poznawczych, inteligencji itp.). Może decydować o kontynuowaniu pomocy psychologicznej, psychoterapii lub wskazywać na konieczność konsultacji z innym specjalistą (np. neurologiem, psychiatrą). Może być także sposobem na lepsze poznanie własnego potencjału (np. cech osobowości, preferowanych sposobów radzenia sobie ze stresem, samooceny, ilorazu inteligencji, zdolności poznawczych).